No block ID is set

2.2.1 Thành tích tập thể

– Liên tục được công nhận là tập thể lao động tiên tiến xuất sắc cấp cơ sở

TT

Hình thức

Cấp quyết định

Năm

Ghi chú

01

Bằng khen

Bộ NN & PTNT

1997

 

02

Bằng khen

Bộ NN & PTNT

2001

 

03

Bằng khen

Bộ NN & PTNT

2003

 

04

Bằng khen

Bộ NN & PTNT

2005

 

05

Bằng khen

Bộ NN & PTNT

2006

 

06

Bằng khen

Bộ NN & PTNT

2008

 

07

Bằng khen

Bộ NN & PTNT

2009

 

08

Bằng khen

Thủ tướng chính phủ

2009

 

09

Bằng khen

Bộ NN & PTNT

2010

 

10

Bằng khen

Tỉnh Vĩnh Phúc

2011

 

11

Bằng khen

Bộ NN & PTNT

2012

 

12

Bằng khen

Tỉnh Vĩnh Phúc

2013

 

13

Bằng khen

Bộ NN & PTNT

2015

 

14

Bằng khen

Tỉnh Vĩnh Phúc

2017

 

15

Bằng khen

Bộ NN & PTNT

2018

 

16

Bằng khen

Thủ tướng chính phủ

2020

 

16

Huân chương hạng 3

Chủ tịch nước

2022

 

 

 

 

2.2.2 Thành tích cá nhân

 Hội giảng cấp trường

TT

Họ và tên

Thành tích

1

Văn Thông Thông

– Giải nhì, Hội hội giảng cấp trường năm 1999

2

Nguyễn Đức Nam

– Giải nhì, Hội hội giảng cấp trường năm 2001

3

Nguyễn Xuân Thủy

– Giải nhì, Hội hội giảng cấp trường năm 2001

4

Hoàng Văn Ba

– Giải nhì, Hội hội giảng cấp trường năm 2001

5

Vũ Quang Huy

– Giải nhì, Hội hội giảng cấp trường năm 2002

6

Nguyễn Hữu Thành

– Giải nhì, Hội hội giảng cấp trường năm 2002

7

Lê Đức Quảng

– Giải ba, Hội hội giảng cấp trường năm 2004

8

Nguyễn Hữu Thành

– Giải nhì, Hội hội giảng cấp trường năm 2004

9

Đinh Quang Vinh

– Giải ba, Hội hội giảng cấp trường năm 2005

11

Vũ Quang Huy

– Giải nhì, Hội hội giảng cấp trường năm 2005

12

Trần Nam Toàn

– Giải nhì, Hội hội giảng cấp trường năm 2005

13

 Vũ Quang Anh

– Giải nhì, Hội hội giảng cấp trường năm 2006

15

Lê Đình Đạt

– Giải nhì, Hội hội giảng cấp trường năm 2007

16

Hoàng Văn Thông

– Giải nhì, Hội hội giảng cấp trường năm 2008

17

Hà Thanh Sơn

– Giải ba, Hội hội giảng cấp trường năm 2008

18

Vũ Quang Huy

– Giải nhì, Hội hội giảng cấp trường năm 2009

19

 Phùng Anh Tuấn

– Giải ba, Hội hội giảng cấp trường năm 2009

20

Đinh Quang Vinh

– Giải nhì, Hội hội giảng cấp trường năm 2010

21

Lê Đình Đạt

– Giải nhì, Hội hội giảng cấp trường năm 2011

22

 Đinh Quang Vinh

– Giải nhì, Hội hội giảng cấp trường năm 2013

23

Hoàng Văn Ba

– Giải nhì, Hội hội giảng cấp trường năm 2016

24

Phạm Ngọc Anh

– Giải nhì, Hội hội giảng cấp trường năm 2017

25

 Nguyễn Tiến Dũng

– Giải nhì, Hội hội giảng cấp trường năm 2017

26

Dương Mạnh Hà

– Giải nhì, Hội hội giảng cấp trường năm 2018

27

 Dương Mạnh Hà

– Giải nhì, Hội hội giảng cấp trường năm 2019

 

 

Hội giảng cấp Tỉnh

TT

Họ và tên

Thành tích

1

Đào Quang Lợi

– Giải nhì, Hội hội giảng cấp tỉnh năm 1985

2

Nguyễn Thị Chung

– Giải nhì, Hội hội giảng cấp tỉnh năm 1987

3

Phạm Tố Như

– Giải nhất, Hội hội giảng cấp tỉnh năm 1994

4

Nguyễn Đức Nam

– Giải nhất, Hội hội giảng cấp tỉnh năm 1997

5

Phạm Tố Như

– Giải nhất, Hội hội giảng cấp tỉnh năm 2000

6

Nguyễn Xuân Thuỷ

– Giải nhất, Hội hội giảng cấp tỉnh năm 2000

7

Nguyễn Đức Nam

– Giải nhất, Hội hội giảng cấp tỉnh năm 2003

8

Nguyễn Hữu Thành

– Giải nhất, Hội hội giảng cấp tỉnh năm 2003

9

Nguyễn Xuân Thuỷ

– Giải nhất, Hội hội giảng cấp tỉnh năm 2003

10

Nguyễn Hữu Thành

– Giải nhất, Hội hội giảng cấp tỉnh năm 2006

11

Vũ Quang Huy

– Giải nhất, Hội hội giảng cấp tỉnh năm 2006

12

Trần Nam Toàn

– Giải nhất, Hội hội giảng cấp tỉnh năm 2006

13

Phan Trường Giang

– Giải nhì, Hội hội giảng cấp tỉnh năm 2006

14

Hà Thanh Sơn

– Giải nhất, Hội hội giảng cấp tỉnh năm 2009

15

Vũ Quang Huy

– Giải nhất, Hội hội giảng cấp tỉnh năm 2011

16

Nguyễn Văn Thông

– Giải nhất, Hội hội giảng cấp tỉnh năm 2011

17

Hoàng Văn Thông

– Giải nhất, Hội hội giảng cấp tỉnh năm 2015

18

Hoàng Văn Ba

– Giải nhì, Hội hội giảng cấp tỉnh năm 2017

19

Dương Mạnh Hà

– Giải nhất, Hội hội giảng cấp tỉnh năm 2019

20

Đinh Quang Vinh

– Giải ba, Hội hội giảng cấp tỉnh năm 2020

Hội giảng toàn Quốc

TT

Họ và tên

Thành tích

1

Phạm Tố Như

– Giải nhì, Hội hội giảng toàn quốc năm 1994

2

Phạm Tố Như

– Giải nhất, Hội hội giảng toàn quốc năm 2000

3

Nguyễn Xuân Thuỷ

– Giải ba, Hội hội giảng toàn quốc năm 2000

4

Nguyễn Xuân Thuỷ

– Giải nhất, Hội hội giảng toàn quốc năm 2003

5

Nguyễn Hữu Thành

– Giải nhì, Hội hội giảng toàn quốc năm 2006

6

Hà Thanh Sơn

– Giải nhất, Hội hội giảng toàn quốc năm 2009

7

Vũ Quang Huy

– Giải nhì, Hội hội giảng toàn quốc năm 2012

8

Nguyễn Văn Thông

– Giải nhì, Hội hội giảng toàn quốc năm 2015

9

Dương Mạnh Hà

– Giải khuyến khích, Hội hội giảng toàn quốc năm 2021

 

2.2.3 Thành tích của HSSV

 

TT

Họ và tên

Thành tích

1

Đặng Trần Anh

– Giải ba, Hội thi tay nghề Quốc gia 2000, nghề Công nghệ ô tô

2

Nguyễn Thái Sơn

– Giải nhì, Hội thi tay nghề Quốc gia 2000, nghề Công nghệ ô tô

3

Vũ Quang Anh

– Giải nhất, Hội thi tay nghề Tỉnh Vĩnh Phúc 2002, nghề Công nghệ ô tô

4

Nguyễn Văn Tuân

– Giải nhất, Hội thi tay nghề Bộ NN & PTNT  2002, nghề Công nghệ ô tô

5

Nguyễn Văn Tuân

– Giải Khuyến khích, Hội thi tay nghề Quốc gia 2002, nghề Công nghệ ô tô

6

Vũ Quang Anh

– Giải Khuyến khích, Hội thi tay nghề Quốc gia 2002, nghề Công nghệ ô tô

7

Nguyễn Văn Mạnh

– Giải nhất, Hội thi tay nghề Tỉnh Vĩnh Phúc 2004, nghề Công nghệ ô tô

8

Lê Văn Nam

– Giải nhất, Hội thi tay nghề Bộ NN & PTNT  2004, nghề Công nghệ ô tô

9

Nguyễn Văn Mạnh

– Giải Khuyến khích, Hội thi tay nghề Quốc gia 2004, nghề Công nghệ ô tô

10

Lê Văn Nam

– Giải Khuyến khích, Hội thi tay nghề Quốc gia 2004, nghề Công nghệ ô tô

11

Nguyễn Ngọc Tuân

– Giải nhất, Hội thi tay nghề Tỉnh Vĩnh Phúc 2006, nghề Công nghệ ô tô

12

Trần Kiên

– Giải nhất, Hội thi tay nghề Bộ NN & PTNT 2006, nghề Công nghệ ô tô

13

Nguyễn Ngọc Tuân

– Giải Khuyến khích, Hội thi tay nghề Quốc gia 2006, nghề Công nghệ ô tô

14

Trần Kiên

– Giải Khuyến khích, Hội thi tay nghề Quốc gia 2006, nghề Công nghệ ô tô

15

Nguyễn Thế Sơn

– Giải nhất, Hội thi tay nghề Tỉnh Vĩnh Phúc 2008, nghề Công nghệ ô tô

16

Hà Xuân Nam

– Giải nhì, Hội thi tay nghề Tỉnh Vĩnh Phúc 2008, nghề Công nghệ ô tô

17

Tạ Huy Nam

– Giải nhì, Hội thi tay nghề Bộ NN & PTNT  2008, nghề Công nghệ ô tô

18

Nguyễn Thế Sơn

– Giải Khuyến khích, Hội thi tay nghề Quốc gia 2008, nghề Công nghệ ô tô

19

Tạ Huy Nam

– Giải Khuyến khích, Hội thi tay nghề Quốc gia 2008, nghề Công nghệ ô tô

20

Trần Văn Đô

– Giải nhất, Hội thi tay nghề Tỉnh Vĩnh Phúc 2010, nghề Công nghệ ô tô

21

Nguyễn Văn Duy

– Giải nhất, Hội thi tay nghề Bộ NN & PTNT 2010, nghề Công nghệ ô tô

22

Trần Văn Đô

– Giải ba, Hội thi tay nghề Quốc gia 2010, nghề Công nghệ ô tô

23

Nguyễn Văn Duy

– Giải nhất, Hội thi tay nghề Quốc gia 2010, nghề Công nghệ ô tô

24

Lê Thế Hà

– Giải nhất, Hội thi tay nghề Tỉnh Vĩnh Phúc 2012, nghề Công nghệ ô tô

25

Bạch Trọng Hưng

– Giải nhì, Hội thi tay nghề Tỉnh Vĩnh Phúc 2012, nghề Công nghệ ô tô

26

Nguyễn Văn Hiến

– Giải nhất, Hội thi tay nghề Tỉnh Vĩnh Phúc 2012, nghề Công nghệ ô tô

27

Lê Thế Hà

– Giải nhất, Hội thi tay nghề Bộ NN & PTNT 2012, nghề Công nghệ ô tô

28

Lê Thế Hà

– Giải nhất, Hội thi tay nghề Quốc gia 2012, nghề Công nghệ ô tô

29

Nguyễn Văn Hiến

– Giải khuyến khích, Hội thi tay nghề Quốc gia 2012, nghề Công nghệ ô tô

30

Phạm Ngọc Dương

– Giải nhì, Hội thi tay nghề Tỉnh Vĩnh Phúc 2014, nghề Công nghệ ô tô

31

Bùi Văn Định

– Giải nhất, Hội thi tay nghề Bộ NN & PTNT  2014, nghề Công nghệ ô tô

32

Bùi Văn Định

– Giải nhì, Hội thi tay nghề Quốc gia 2014, nghề Công nghệ ô tô

33

Bùi Văn Định

– Giải nhất, Hội thi tay nghề khu vực Asia 2014, nghề Công nghệ ô tô

34

Đặng Văn Bằng

– Giải nhì, Hội thi tay nghề Tỉnh Vĩnh Phúc 2016, nghề Công nghệ ô tô

35

Nguyễn Văn Phúc

– Giải ba, Hội thi tay nghề Tỉnh Vĩnh Phúc 2016, nghề Công nghệ ô tô

36

Nguyễn Mạnh Đức

– Giải nhất, Hội thi tay nghề Bộ NN & PTNT  2016, nghề Công nghệ ô tô

37

Nguyễn Mạnh Đức

– Giải khuyến khích, Hội thi tay nghề Quốc gia 2016, nghề Công nghệ ô tô

38

Nguyễn Trung Đức

– Giải nhì, Hội thi tay nghề Tỉnh Vĩnh Phúc 2018, nghề Công nghệ ô tô

39

Đặng Anh Đào

– Giải ba, Hội thi tay nghề Tỉnh Vĩnh Phúc 2018, nghề Công nghệ ô tô

40

Nguyễn Hồng Sơn

– Giải nhất, Hội thi tay nghề Bộ NN & PTNT  2018, nghề Công nghệ ô tô

41

Nguyễn Hồng Sơn

– Giải ba, Hội thi tay nghề Quốc gia 2018, nghề Công nghệ ô tô

42

Tạ Quang Dũng

– Giải nhất, Hội thi tay nghề Quốc gia 2020, nghề Công nghệ ô tô