Th.S Nguyễn Đức Nam

 Trưởng khoa

Ts Phạm Ngọc Anh

 Phó trưởng khoa

 Th.S Đinh Quang Vinh

 Phó trưởng khoa

 

1. Trưởng khoa: ThS Nguyễn Đức Nam 

Văn phòng:    201 – Xưởng X11

Điện thoại CQ: 0211.2212 719

Nhiệm vụ của trưởng khoa:

– Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về chất lượng giảng dạy – đào tạo của khoa;

– Trực tiếp xây dựng kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy học kỳ, năm học; Duyệt lịch giảng dạy và tổ chức giảng dạy theo đúng tiến độ của khoa;

– Chỉ đạo viết mới, chỉnh sửa, bổ sung các chương trình đào tạo được Ban Giám hiệu giao cho khoa;

– Kiểm tra, theo dõi thường xuyên chất lượng dạy và học, kịp thời có các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của khoa;

– Trực tiếp xây dựng kế hoạch giáo viên, phân công, duyệt giáo án và kiểm tra công tác giảng dạy của các giáo viên trong khoa;

– Tổ chức thi, kiểm tra thường xuyên và định kỳ để đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên theo qui định. Theo dõi việc chấp hành quy chế giảng dạy của từng giáo viên trong khoa, nhắc nhở và xử lí kịp thời các sai phạm;

– Báo cáo công tác giảng dạy, tiến độ giảng dạy và giờ giảng đã thực hiện trong tháng, trong kỳ, trong năm học theo đúng quy định;

– Tổ chức chỉ đạo giáo viên thực hiện đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nghiệm thu cấp cơ sở và báo cáo về Hội đồng khoa học nhà trường;

– Lập kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên bằng nhiều hình thức như: Dự giờ, hội giảng, sinh hoạt chuyên môn. Áp dụng và triển khai các phương pháp dạy học mới, rút kinh nghiệm, cải tiến mục tiêu, nội dung đào tạo;

– Chỉ đạo công tác tuyển chọn và huấn luyện học sinh giỏi;

– Báo cáo tổng kết công tác trong tháng và phương hướng tháng tới cho Đảng ủy – Ban Giám hiệu;

– Xây dựng kế hoạch và đề xuất bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất cho Khoa theo kế hoạch hàng năm. Tổ chức kiểm kê tài sản của khoa theo qui định;

– Liên hệ cho giáo viên tham quan – học tập tại các nhà máy – xí nghiệp, các nhà trường có các ngành đào tạo, sản xuất phù hợp. Chỉ đạo sản xuất kết hợp, nghiên cứu khoa học, phát triển dịch vụ đào tạo, liên doanh, liên kết, nâng cao đời sống cho cán bộ giáo viên trong Khoa;

– Tổ chức bình xét, đề nghị thi đua – khen thưởng hàng năm cho cán bộ, giáo viên trong khoa;

– Tham gia vào Hội đồng khoa học, thực hiện cung cấp thông tin của khoa cho Website của nhà trường;

– Thực hiện các công việc đột xuất theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

2. Đinh Quang Vinh – Phó Trưởng khoa

– Chịu trách nhiệm về việc quản lý sổ lên lớp, sổ đầu bài của các lớp thuộc Khoa quản lý.

– Triển khai và giám sát việc ghi chép sổ sách của giáo viên theo đúng quy định (Có hướng dẫn ghi sổ lên lớp của phòng Đào tạo

– Triển khai và hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh của học sinh khi nhập học còn thiếu( theo yêu cầu của TT hỗ trợ tuyển sinh và tư vấn việc làm, phòng Đào tạo).

– Hoàn thiện hồ sơ thi tốt nghiệp và các yêu cầu kiểm tra khác.

– Đôn đốc và kiểm tra giáo viên của khoa thực hiện triển khai nhập điểm phần mềm QLĐT.

– Quản lý, đôn đốc và giám sát công tác học lại, thi lại đối với giáo viên và HSSV của Khoa. Tổng hợp và báo cáo công tác học lại thi lại cho đơn vị chức năng( phòng Đào tạo, phòng TCKT).

–  Đầu mối liên hệ phòng Đào tạo và chịu trách nhiệm về việc lập kế hoạch, thời khóa biểu giảng dạy của Khoa

– Phối hợp và triển khai trong công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp và tổ chức khai, bế giảng cho HSSV của Khoa theo kế hoạch của phòng Đào tạo

– Theo dõi, tổng hợp công tác đào tạo của Khoa từng tháng, học kỳ, năm học.

3. Phạm Ngọc Anh – Phó trưởng khoa

–        Giúp việc cho trưởng Khoa;

–        Phụ trách công tác 5S;

–        Phụ trách công tác quản lý, sử dụng, bảo dưỡng thiết bị – máy móc;

–        Phụ trách công tác đóng, mở cửa và sử dụng điện – nước;

–        Tổ chức cho giáo viên thực hiện làm mô hình học cụ, thiết kế phòng học chuyên môn phục vụ đào tạo;

–        Thực hiện giảng dạy các môn học, mô đun chuyên môn nghề Công nghệ ô tô trình độ CĐN, TCN theo sự phân công của trưởng Khoa;

–        Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề, xây dựng kế hoạch giảng dạy,.. khi được phân công;

+ Kiểm tra việc ghi sổ của giáo viên trong Khoa theo từng khóa được phân công;

+ Báo cáo tình hình giảng dạy của các giáo viên trong tổ mình quản lý với lãnh đạo Khoa theo tuần;

+ Đề xuất vật tư phục vụ giảng dạy, học tập của tổ Điện theo quý;

+ Quản lý toàn bộ bên ngoài xưởng X11về mặt vệ sinh;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và Trưởng Khoa.

– Phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong công tác hồ sơ đối với HSSV của Khoa:

– Tổ chức thực hiện công tác quản lý học – sinh sinh viên và công tác giáo viên chủ nhiệm trong Khoa;

– Tổ chức các hoạt động phong trào của học sinh – sinh viên trong Khoa;

–  Đề nghị khen thưởng, kỷ luật học sinh – sinh viên;

– Tổ chức công tác họp phụ huynh học sinh hàng năm, thông báo mời phụ huynh, gửi thư chúc Tết và thông báo kết quả học tập của học sinh – sinh viên;

–  Tham gia thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình dạy nghề;