STT

Họ và tên

Số điện Thoại

Email

1

Nguyễn Đức Nam   namnd@cknn.edu.vn

2

Phạm Ngọc Anh   anhpn@cknn.edu.vn

3

Đinh Quang Vinh vinhdq@cknn.edu.vn

4

Hoàng Văn Ba   bahv@cknn.edu.vn

5

Nguyễn Thành Trung   trungnt@cknn.edu.vn

6

Lê Đình Đạt datld@cknn.edu.vn

7

Dương Mạnh Hà   hadm@cknn.edu.vn

8

Trần Hanh   tranhanh@cknn.edu.vn

9

Vũ Quang Anh   anhvq@cknn.edu.vn

10

Nguyễn Tiến Dũng   nguyentiendung@cknn.edu.vn

11

Bạch Trọng Hưng   hungbt@cknn.edu.vn

12

Nguyễn Quang Tiến   tiennq@cknn.edu.vn

13

Hoàng Văn Lợi loihv@cknn.edu.vn

14

Lê Ngọc Viện   vienln@cknn.edu.vn