CHỨC NĂNG- NHIỆM VỤ CỦA KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ

– Thực hiện chương trình kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá học kỳ, năm học, khoá học của đơn vị đã được giao.

– Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công. Tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

– Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình dạy nghề và tham gia các hoạt động sản xuất kết hợp đào tạo.

– Tổ chức các hoạt động nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên của Khoa như: Hội thảo chuyên đề, hội thi giáo viên giỏi, dự giờ, kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên theo học kỳ, năm học.

– Quản lý giáo viên, nhân viên của đơn vị mình.

– Quản lý toàn diện học sinh, sinh viên thuộc đơn vị mình.

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng, đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề.

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

– Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Ngoài các nhiệm vụ chung trên các đơn vị đào tạo còn có các nhiệm vụ cụ thể sau:

– Thực hiện đào tạo các nghề được phân công như: Công nghệ ôtô, Kỹ thuật máy nông nghiệp, Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí…

– Kết hợp thực tập để bảo dưỡng sửa chữa Ôtô – Xe máy của Nhà trường.

– Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.